status prawny

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Ustce, który od 1 stycznia 2005 r. wszedł w skład Zespołu Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Ustce, jest jednostką prowadzoną przez Powiat Słupski. Nadzór pedagogiczny nad jednostką sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku.

 

PODSTAWY PRAWNE:

  1. Akt założycielski – Uchwała nr XVII/106/2004 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie rozpoczęcia działalności z dniem 1 września 2004 r. Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ustce.
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (z późniejszymi zmianami),
  3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 118 poz. 1112),
  4. Ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. Nr 137, poz. 1304).